Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
15.461.584.956
9.378.046.869
8.857.540.198
8.769.617.457
7.082.160.471
7.018.471.975
6.400.454.581
6.002.377.155
5.808.307.147
5.435.009.379
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
120.917.807
100.265.282
68.903.500
65.506.554
64.573.077
59.650.682
HTV
58.567.859
44.690.271
32.715.810
29.554.719
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
43.214
12.604
11.233
11.200
9.555
HTV
7.790
5.941
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
Hiển thị