Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
10.877.789.012
10.294.997.964
10.153.628.542
8.011.160.709
6.327.361.310
6.205.854.863
5.738.189.654
5.271.723.892
5.175.689.399
5.161.488.622
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
4.397.777.842
4.138.299.168
Lun
3.059.759.142
2.619.427.536
2.540.772.234
2.120.927.400
2.083.964.834
1.711.623.276
1.702.375.092
1.474.514.000
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 7
Tên Bang
Gold
9.030.397.766
4.101.674.473
3.996.744.006
2.819.482.506
2.354.990.103
2.340.019.079
2.318.129.907
2.089.285.821
2.016.555.257
1.913.695.268
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
34.982
20.500
10.184
9.729
7.227
HTV
6.983
4.917
4.855
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
4.204.959
1.409.890
1.300.655
1.108.770
932.927
900.438
670.892
608.506
541.751
Hiển thị