Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
22.607.820.485
13.740.130.756
11.868.772.541
10.113.700.150
8.722.865.281
6.528.676.156
6.463.669.041
5.842.479.030
5.522.209.115
5.182.239.314
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
26.740
15.319
11.419
10.992
10.690
HTV
9.977
7.183
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
6.466.518
2.670.316
2.656.474
2.195.804
1.850.023
1.771.200
1.697.154
1.353.646
1.297.855
Hiển thị