Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
31.288.913.281
11.394.594.951
10.685.965.678
10.302.355.338
9.961.431.017
9.739.469.957
8.882.234.954
8.114.117.602
6.846.548.601
6.700.228.784
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
5.738.071.080
4.138.750.608
3.030.655.320
2.753.597.682
2.540.772.234
2.302.508.200
2.191.835.250
2.070.911.904
2.023.248.914
1.834.391.790
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 7
Tên Bang
Gold
23.068.831.306
11.760.297.867
10.079.026.419
9.850.241.077
5.991.086.497
5.328.155.787
5.191.181.485
5.096.368.217
4.820.073.025
4.812.319.238
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
26.748
17.384
11.858
9.908
8.319
7.735
HTV
7.351
5.070
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
8.038.885
3.171.120
3.044.249
3.032.004
2.906.001
2.552.722
1.758.216
1.674.643
1.665.522
Hiển thị