Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
15.358.584.956
8.857.540.198
8.746.726.959
8.082.160.471
7.018.471.975
6.414.935.321
6.400.454.581
5.899.377.155
5.808.307.147
5.501.510.578
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 10
Tên Bang
Gold
651.333.690
304.045.428
265.201.601
188.096.260
156.787.525
149.405.236
145.259.474
144.956.013
140.008.176
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
43.820
12.653
11.247
11.205
9.415
HTV
7.864
5.941
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
Hiển thị