Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
35.690.331.012
14.999.256.287
14.844.299.596
10.771.466.519
10.304.607.803
10.002.152.868
9.783.547.437
9.769.035.876
9.414.051.427
8.947.710.680
Hiển thị
TOP CAO THỦ
NickName
Tổng sao
4.138.750.608
3.054.920.220
2.753.597.682
2.540.772.234
2.366.452.800
2.211.240.358
2.204.325.090
2.102.142.642
2.057.080.902
1.862.565.408
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội tháng 8
Tên Bang
Gold
145.929.710
31.154.680
15.010.000
12.490.977
9.092.545
6.038.250
5.957.545
5.332.901
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
28.695
15.828
11.937
9.917
8.810
7.876
HTV
7.496
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
Hiển thị